กิจกรรม CoC E-sport Challenge

 

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge

 

กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25
  3. หากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมได้

 

ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน

  1. สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
  3. เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge

ตรวจสอบรายชื่อและผลการชำระเงิน: https://bit.ly/3lQl5LQ

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 150 บาท/คน มาที่

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์

หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม และ ชื่อโรงเรียน
ส่งมาที่  E-mail : titima.v@phuket.psu.ac.th
ระบุหัวข้อ “หลักฐานโอนเงิน CoC E-sport Challenge”
 *หมายเหตุ: ส่งหลักฐานการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์:  https://bit.ly/2TaNCPG

การเข้าเรียน/ทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom :  https://bit.ly/3m29clK

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ PSU MOOC :  https://bit.ly/3jhzsXI

คู่มือการเข้าเรียนและทำกิจกรรมออนไลน์ :  https://bit.ly/3jaHlhH