• Oct2020

  TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! ใช้แค่เกรด 4 ภาคการศึกษา รับ ม. 6 และ ปวช. ทุกแผนการเรียน สมัครก่อน รู้ผลก่อน เพียงกรอกข้อมูลง่าย ๆ ผ่านเวป เกณฑ์: ม.6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา >=2.25 หรือ ปวช.3 เกรดเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา >=2.75 ด่วน จำนวนจำกัด (รอบแรก) รับสมัครถึง 30 ตค 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/CoC.Admission Page Views: 38

 •   กิจกรรม Introduction to Digital Engineeringp        กิจกรรม Introduction to Digital Engineering ประกอบด้วยการบรรยาย การทำแบบทดสอบ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำวิศวกรรมดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนำเสนอ องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกรและความรับผิดชอบ   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 200 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท...

 •   กิจกรรม CoC E-Camp        กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 700 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์ หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม...

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564   Page Views: 114

 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการด้านตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และด้านการพัฒนาโปรแกรม (Full Stack Web Developer) จำนวน 5 ท่านเข้าร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ reskill และ upskill ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งทางตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

 • Sep2020

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 6602 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จง สถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ Page Views: 19

 • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 23

 •   กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment   กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 300 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม   ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/3hKidh3 ประกาศรายชื่อ: https://bit.ly/2ZSWH3v หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2563...

 •   กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมได้   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด...

 •   กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020 ในปัจจุบันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโมเดลทางธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต ที่สนับสนุนวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ดังนั้นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ฟังแนวคิดการนำเทคโนโลยีและการวางแผนธุรกิจสร้างเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โครงการได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสินและให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีกด้วย   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทีมละ 3 คน ไม่เกิน 10 ทีม ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 3 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีตำแหน่งเฉพาะในทีม เช่น CEO, CTO, Marketting Manager แต่ละทีมนำเสนอไอเดียธุรกิจโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาทีโดยมีเวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีและมีช่วงตอบคำถามจากกรรมการ 3 นาที  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   Page Views: 177