• Aug2020

  Extend the application time (3 rd time) For Academic and International Affairs Officer (CoC)     Extend the application time (3 rd time) For Lecturer (CoC) Page Views: 110

 •     11 สิงหาคม 63 (ทุ่มตรง) พบ…คำแนะนำการใช้ชีวิตในสังคม Hybrid Life ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุค New Normal โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขต ในรายการ PSU LIVE: This is PSU Series EP5 “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal” ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ดร.ณัฐพล บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินรายการโดย อ.ฮัมบาลี เจะมะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามรับชมถ่ายทอดสดเทปบันทึกการเสวนา...

 • Jul2020

  – การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – ขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Word, PDF)       Page Views: 117

 •   ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบ Bill Payment ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านระบบ Online Payment ช่องทางที่ 3 ชำระที่งานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีฯ (ชั้น 1 อาคาร 7) ช่องทางที่ 4 ชำระผ่านระบบ Direct Pay พิเศษ!!! บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Visa Platinum และบัตรเครดิต TMB So GooOD สามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน 3 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) 💻นักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดชำระค่าลงทะเบียน วันที่...

 •   เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. ทาง สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT ได้ Live สดผ่านทาง Youtube CITT Channel ในหัวข้อ “คุยกันสบายๆ สไตล์อาจารย์ IT” โดยมีอาจารย์ร่วมพูดคุย 3 ท่าน คือ 1) ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (อ.รัตนา) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (อ.เอม) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 3) อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว (อ.บ่าว) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (อ.โอ๊ด) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)...

 • เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2563 “CoC Workshop: Future and Challenge 2021” ณ ห้อง 5102A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อีกทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ทางวิชาการและงานสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรฯ ในครั้งนี้่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิงค์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคม กิจกรรมกลุ่ม OKR รายบุคคล 2564-2567 (ทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) งานรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานบริิการวิจัยและพัฒนา/งานบริการวิชาการ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมหลักสูตรนานาชาติ โดยในการบรรยายดังกล่าวบุคลากรก็ได้ร่วมกันแลกเปลีี่ยน ระดมความคิด เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานานาชาติในอนาคต...

 •   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป Page Views: 50

 • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ร่วมกับ นักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมจำนวนกว่า 40 คน ร่วมจัดยนต์กิจกรรมให้กับน้อง ๆ ณ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  ซึ่งมีกิจกรรรมมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมถุงใบใหญ่เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่ ๆ กับน้อง ๆ  กิจกรรมบอลดนตรี กิจกรรมเต้นรำเข้าจังหวะเสียงเพลง กิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงทัศนียภาพ กิจกรรมพี่สอนน้องทำขนมโค และกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์  กิจกรรม Gift4U ตอน ของขวัญจากพี่ เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) เป็นกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Page Views: 34