• Mar2019

  📣รหัสของ 3 สาขาวิชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับ TCAS 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (รับตรงร่วมกัน) 01090330501 วิศวกรรมดิจิทัล 01090330502 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์) 01090330503 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์คำนวณ) 01090330504 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์) 01090330505 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์) . 📣ปฏิทิน การรับสมัคร TCAS 3 📣 👉 17-29 เม.ย. 62 รับสมัครทางเว็บไซต์http://mytcas.com/ 👉 17-29 เม.ย. 62 ชำระเงินค่าสมัคร 👉9 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและให้ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์http://mytcas.com/ 👉14 พ.ค. 62...

 • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ นำทีมโดย ผู้อำนวยการมนตรี พรผล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ และเดินเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อจัดทำการเรียนการสอนร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 60

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง นายพงศกร ทวีสมาน นายฟัทฮาน อาลี นายบูรฮาน โต๊ะโยะ และ นางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ประเภทประชาชน ชื่อผลงาน “Love at first bike” โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก จากท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต Page Views: 56

 • Feb2019

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 15 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่...

 •   วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ในการออกร้านขนมพื้นบ้าน อาหารภูเก็ตและอาหารใต้ การโหวตอาหารโดนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ อาหารท้องถิ่น พร้อมกับกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะโดยแขกกิตติมศักดิ์ สาธิตการนุ่งผ้าประปาเต๊ะอย่างง่าย อีกทั้งมีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการประกวด มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วยโดยการประกวดประเภทสร้างสรรค์ • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท นายสถบดี แก้วหนู (ผู้ออกแบบ) และนางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...

 • นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมคว้ารางวัลจากการประกวดไอเดียธุรกิจในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดย นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว นำทีม IHR (Intelligent Human Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 146 คน โดยการ Pitching หรือนำเสนอแนวความคิดต่อนักลงทุน ซึ่งไอเดียธุรกิจของทีม IHR เป็น Application ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน...

 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป Page...

 • 1.ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้- 9 เมษายน 2562 2.สอบ ITPE : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ศูนย์สอบม.อ.ภูเก็ต) 3. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562 **ดูขั้นตอนการสมัครสอบ ITPE ได้ที่ลิ้งนี้ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/itpe-prerequisite Page Views: 25

 • วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต โดยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติและใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Page Views: 74

 • Jan2019

  Next Gen Computing Camp #3

  January 31, 2019

    Next Gen Computing Camp #3 ระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม 2562 (2 วัน 1 คืน) ณ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับน้อง ๆ นักเรียน ม.3 – ม.6 รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 25 ที่นั่ง ค่าสมัครคนละ 1,700 บาท ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเอกสารประกอบการเรียน – ค่าที่พัก (PSU Lodge Hotel ) – ค่าอาหารกลางวัน + อาหารเย็น + อาหารว่าง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น –...