• Jan2020

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม  วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค)  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 2

 • เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน Digital Transformation For Andaman Provinces เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ผู้จัดทำโครงการ Smart Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ และ หัวหน้าโครงการศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง...

 • ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 24

 • ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรีย์ ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ กับคุณสันต์สินี ปดิฐพร และคุณอกนิษฐ์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล บริการคลาวด์ ให้บริการศูนย์บริการและวิเคราะห์ข้อมูล Bangkok 1 และ Bangkok 2 บริการด้านบิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ หรือ บีไอ โซลูชั่น และบริการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...

 • มอ.ภูเก็ต เสนอผลงานการวิจัย การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  Digital Transformation For Andaman Provinces หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันที่รวมคณาจารย์ นักวิจัยที่มีความรู้ การเรียนการสอนและสร้างสรรค์ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง  ยุทธศาสตร์ด้านนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของประเทศและความเข้มแข็งของพื้นที่ฝั่งอันดามันที่มีธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับโลก การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในระดับต้น ๆ ของเอเชีย ด้วยความได้เปรียบในเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การนำศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาร่วมในการพัฒนา เชื่อว่าสามารถที่จะสร้างงานวิจัยและพัฒนางานและนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ และพร้อมที่ขยายสู่ระดับนานาชาติ   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนและการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการสำหรับการพัฒนาคนภายใต้โครงการ...

 • ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1   วันที่ 12 มกราคม 2563 9.00-9.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 6303 ชั้น 3 อาคาร 6 9.30-11.00 น. สอบข้อเขียน – ภาษาอังกฤษ 30 นาที – คณิตศาสตร์ 45 นาที 11.00 น. เป็นต้นไป เริ่มต้นสัมภาษณ์ ตามลำดับคิวการรายงานตัว   สิ่งที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องนำมา 1) บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน 2) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)...

 • เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  เข้าร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมและจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ ICID (International Conference on Innovative Digital) 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (BACC) โดยผลงานมีชื่อว่า Incantation Media เป็นการนำ Microcontroller มาประมวลผลเมื่อผู้ชมทำการเคาะบักฮื้อ (木魚) หรืออุปกรณ์ที่ใช้เคาะจังหวะระหว่างพิธีสวดมนต์ โปรแกรมจะประมวลผลและนำชื่อเทพเจ้าในภาษาจีนมาประกอบเป็นรูปร่าง เพื่อแสดงแทนสภาวะจิตของผู้มีศรัทธาในองค์เทพเจ้าในขณะสวดมนต์ และนำองค์เทพมาสู่ความเป็นจริงในชั่วขณะนั้น ซึ่งผลงานที่จัดแสดงได้รับรางวัล Best Interactive Media มอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ อีกด้วย Page Views: 238

 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ผ่านระบบออนไลน์ “Agoda Programming Competition 2019”  ซึ่งจัดการแข่งขันโดย Agoda  ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 317 คน ผลคะแนนในการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน  3 ลำดับแรกได้คะแนนเต็ม คณะกรรมการจึงตัดสินด้วยลำดับเวลาที่ใช้ โดย ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้รับรางวัลลำดับที่ 2 และ ได้เดินทางไปรับรางวัล ณ สำนักงาน Agoda กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Page Views: 241

 • Dec2019

  ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับก้าวหน้า” แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 61 คน โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรคือ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ และ อ.มณีเนตร พวงมณี ตามลำดับ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ทั้งระดับพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาโจทย์ต่าง ๆ ในระดับที่ยากมากขึ้น การเขียนโปรแกรมภาษาซีครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบและนักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการต่อยอดในการเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ต่อไป Page Views: 222