ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ประธานกรรมการ คณบดี
ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
ดร.อดิศักดิ์ อินทนา กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม กรรมการ ตัวแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ กรรมการ ตัวแทนอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล กรรมการ ตัวแทนอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร