โครงการที่กำลังรับสมัคร

1. TCAS64 รอบ Early Bird   <<

(สำหรับนักเรียนโรงเรียนในประเทศไทย)

2. Phuket International Admission for Academic 02/2020   <<

(For students from international programs and oversea high schools)

3. โครงการเด็กดีศรีปวช.   <<

(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3))

4. โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี   <<

5. โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ   <<

6. Phuket International Admission for Academic 2021   <<


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณอาภากร บุนนาค

076-276471
076-276-180
apakorn.bun(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th