CoC NEWS ISSUE 170 CoC จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon “

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Program) จัดบริการวิชาการ เรื่องการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon Simulation Game ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Simulation Game-Based Education คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ผู้จัดการบริษัทโซนิกส์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่าย MonSoonSIM แห่งเดียวในประเทศไทย  MonsoomSIM คือ Business Simulation Game ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจ ผลกระทบภายในองค์กร ความเข้าใจเรื่อง Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนผ่านความเข้าใจในเกมที่แฝงไว้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง ERP องค์กรที่ต้องการความเข้าใจเรื่อง ERP ก่อนการ Implementation ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าจากหน่วยงานต่าง...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 169 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขันการ NSC 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 2 หมวดที่ 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) โครงการ พีเอสยู คอยน์ ผู้พัฒนา : นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   รางวัลที่ 2 หมวดที่ 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application (นิสิต นักศึกษา)...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 168 CoC จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมีการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชั่วโมงกิจกรรม ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา   Page Views: 20

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 167 CoC จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2563  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะ อาจารย์ และรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่จากสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ), ธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) และสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในด้านวิชาการและทักษะทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เกมต่อโค้ด เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ  และบอร์ดเกม เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ...

Continue reading

PSU LIVE: “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal”

    11 สิงหาคม 63 (ทุ่มตรง) พบ…คำแนะนำการใช้ชีวิตในสังคม Hybrid Life ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุค New Normal โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขต ในรายการ PSU LIVE: This is PSU Series EP5 “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal” ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ดร.ณัฐพล บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินรายการโดย อ.ฮัมบาลี เจะมะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามรับชมถ่ายทอดสดเทปบันทึกการเสวนา...

Continue reading

ใบสมัคร และขั้นตอน การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

– การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – ขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Word, PDF)       Page Views: 226

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบ Bill Payment ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านระบบ Online Payment ช่องทางที่ 3 ชำระที่งานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีฯ (ชั้น 1 อาคาร 7) ช่องทางที่ 4 ชำระผ่านระบบ Direct Pay พิเศษ!!! บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Visa Platinum และบัตรเครดิต TMB So GooOD สามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน 3 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) 💻นักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดชำระค่าลงทะเบียน วันที่...

Continue reading

ผศ.ดร.รัตนา อาจารย์ประจำ CoC ร่วม Live สด ในหัวข้อ “คุยกันสบายๆ สไตล์อาจารย์ IT”

  เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. ทาง สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT ได้ Live สดผ่านทาง Youtube CITT Channel ในหัวข้อ “คุยกันสบายๆ สไตล์อาจารย์ IT” โดยมีอาจารย์ร่วมพูดคุย 3 ท่าน คือ 1) ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (อ.รัตนา) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (อ.เอม) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 3) อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว (อ.บ่าว) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (อ.โอ๊ด) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 166 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “CoC Workshop: Future and Challenge 2021”

เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2563 “CoC Workshop: Future and Challenge 2021” ณ ห้อง 5102A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อีกทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ทางวิชาการและงานสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรฯ ในครั้งนี้่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิงค์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคม กิจกรรมกลุ่ม OKR รายบุคคล 2564-2567 (ทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) งานรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานบริิการวิจัยและพัฒนา/งานบริการวิชาการ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมหลักสูตรนานาชาติ โดยในการบรรยายดังกล่าวบุคลากรก็ได้ร่วมกันแลกเปลีี่ยน ระดมความคิด เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานานาชาติในอนาคต...

Continue reading