CoC NEWS ISSUE 091 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่ นายณัฐกร ตั้นเส้ง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 090 CoC จัดโชว์ผลงานในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ครั้งที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ผลงานเด่นของนักศึกษาที่คว้ารางวัลระดับประเทศ ผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “เกมวิ่งไปคิดไป” ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (ระดับนิสิต นักศึกษา) โดยคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าสนใจและได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” ที่ได้รับรางวัลชมชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และผลงาน “เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 งานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 โดยผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงแก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 089 Sakura Exchange Science Program 2019

                                                                              นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนใน โครงการ Sakura Science Program ณ SOJO University, Japan ระหว่างวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 088 นักศึกษา CoC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ในหัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซียโดยมี อาจารย์มณีเนตร พวงมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Page Views: 239

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 087 CoC จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams”

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ในการเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams” ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 A โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ก่อนการเทรดและการวิเคราะห์เทคนิค เบื้องต้น Page Views: 219

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 086 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนชนะเลิศระดับนานาชาติ “Chiangmai IPSC Handgun Championship Level3”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนรางวัลสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ นายพิชย บำเพ็ญอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ที่คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนระดับนานาชาติ  “Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย  กมลภิงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มอบทุนและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งรายการที่นายพิชย บำเพ็ญอยู่ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันมาได้ 2 รายการดังนี้ รางวัลที่ได้รับ: ชนะเลิศอันดับ1 Shoot-off Production ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม: Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019 สถานที่: เชียงใหม่ หน่วยงานที่ดำเนินงาน: สมาคมยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ1 Production Class Master (M) ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 085 CoC จัด โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น นำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม Page Views: 289

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 084 CoC จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Next Gen Computing Camp #3”

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย Next Gen Computing Camp#3 โดยการจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง ทั้งการเรียนรู้ 3D Sketch up , การคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon และการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Basic Electronics รวมทั้งมีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นโดยใช้ Abode After Effects เพื่อสร้าง portfolio อีกด้วย Page Views: 245

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 083 นักศึกษา CoCเป็นตัวแทนวิทยาเขต ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นตัวแทนของวิทยาเขตภูเก็ต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ – ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มณีเนตร พวงมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ – ประเภทนวัตกรรม นางสาวมนสิชา วงศ์วิวัฒน์ และนายวทัญญู เพ็ชรพญา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงานหัวข้อ Management System with Information Technology for Tourism Business ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท สดชื่น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 082 นักศึกษา CoC ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC2019

โครงการของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) โดยมีการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 1,760 โครงการ จากทั่วประเทศ (ทั้งระดับนักเรียน และ นิสิต นักศึกษา) โดยในระดับนิสิตนักศึกษา มีผลงานจากทั่วประเทศจำนวน 95 ผลงาน ที่ได้รับเลือกให้ไปประกวดต่อในระดับประเทศ และเป็นโครงการของนักศึกษาวิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 1 โครงการ ดังนี้ 1. เกมวิ่งไปคิดไป (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) นักศึกษา : นายซัรวรรค์ ปูเตะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วศิมน...

Continue reading