CoC NEWS ISSUE 126 นักวิชาการ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ท่องเที่ยวสากล

เมื่อวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา คุณภควัต ทองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณศศิธร หนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียนนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว พาณิชยกรรมและการบริการฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชนสถานประกอบการในจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การอบรม “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Social Media อย่างง่าย เพื่อให้แต่ละชุมชนหรือสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ ในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 125 ภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 449 คน แบ่งออกเป็น 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. Internet of Things with Blockly( ArViZ) และการสร้างเกมด้วย Construct2 2. การออกแบบและจัดทำ Info Graphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3. MIT App Inventor for Android Application 4. Fun in Business 5. Creative Thinking 6. Kids Click Com 7. Web Programming...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 124 CoC ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรม Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิททยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล นิมากุล  วิทยากร พร้อมด้วยคุณภูวนัย ธรรมเวช และคุณ นภดล บุญเพ็ชร์ ผู้ช่วยวิทยากร จาก KULAP มาบรรยายและให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ Page Views: 652

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 123 CoC เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ Site Visit หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  ดร. สุธิรา พลันสังเกตุ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานการประเมินฯ และ  ผศ.ดร. สิรยา  สิทธิสาร อาจารย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นกรรมการในการประเมินฯ ในครั้งนี้ Page Views: 590

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 122 นศ CoC ได้รับรางวัลที่มีผลการเรียนดี และสร้างชื่อเสียง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลที่มีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียนดี แบ่งเป็น 3 รางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมประจำสาขาวิชา GPA ตั้งแต่ 3.50 ที่สูงที่สุดในชั้นปี 3 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – นางสาวอักษราภัค สารธิมา GPA 3.90 สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – นางสาวกมลวรรณ ไปล่โสภณ GPA 3.86 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – นายจิรวัฒน์ แป้นแก้ว GPA 3.66 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – นายณัฐวัฒน์ สงสม GPA 3.82   รางวัลเรียนดีเด่น GPA ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1....

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 121 CoC ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา จาก  Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับ Assoc. Prof. Takayuki Takahashi, Associate Professor of Graduate School of International Management และ Assoc. Prof. Shushi Nagahata อาจารย์ผู้ดูแลโครงการและนักศึกษาจาก  Yokohama City University ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 120 นักศึกษา CoC ได้รับทุนเข้าร่วม “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ SIT ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 10 คน ได้แก่ นายธฤต เพชรหนู                                       ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 119 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2019 Sakura Exchange Science Program ณ OPU

    ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจิรายุส พิทักษ์ศานต์                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ เหมมณี               สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายธนากร ก้าโหรด                     ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 118 CoC จัดโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่าง CoC และโรงเรียนในเครือ MOU”

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU”  โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 184

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 117 CoC จัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 6602 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และเป็นผู้นำในการก่อตั้งการจัดการศึกษา WiL ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษา WiL ทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการดังกล่าว อีกด้วย Page Views: 156

Continue reading