CoC NEWS ISSUE 048 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนสตรีภูเก็ต     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร และโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำทีมโดย ผู้อำนวยการ นายเสถียร พลเยี่ยม พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”     การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 243

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 047 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology (MCUT) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology (MCUT) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา น.ส. ภัทรกันย์ จันปาน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ภายใต้ TEEP@AsiaPlus Internship Program โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน (MOE Taiwan Scholarship) เป็นเงินจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 046 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket เมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิรินธร บุญวัชระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศรัณยา...

Continue reading

Next Gen Computing Camp #2

  Next Gen Computing Camp #2 ระหว่างวันที่ 20 -21 ตุลาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลาย + ปวช + ปวส รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 30 ที่นั่ง ค่าสมัครคนละ 1,600 บาท ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเอกสารประกอบการเรียน – ค่าที่พัก (PSU Lodge Hotel / DE42 Hotel) – ค่าอาหารกลางวัน + อาหารเย็น + อาหารว่าง กิจกรรมต่าง ๆ...

Continue reading

แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

  1.กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (CoC)   2.แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 Page Views: 291

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 045 ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ผลงาน โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย(A role-playing serious game development and multiple choice management system) หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นายชนะชัย สิริสัมพันธ์วราภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ (อีเมล: nattapong.t@phuket.psu.ac.th) รายละเอียดผลงาน ระบบที่เปลี่ยนการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบเกมที่เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้เล่น ตั้งใจทำข้อสอบปรนัยมากขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายของการทำข้อสอบในรูปแบบเดิม ๆ และกระตุ้นให้ผู้เล่นสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้ชัดเจนขึ้น  ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 044 CoC จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com#2) เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com #2) โดยมี อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้อีเมล แชร์ไฟล์ผ่านคลาวด์สโตเรจ การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล การเลือกใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ออกแบบ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 043 CoC จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนแนวคิดเชิงกลยุทธ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 042 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น      นายคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 70,000 เยน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครโฟนและจำลองสัญญาเสียงผ่านโปรแกรม MATLAB นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย Page...

Continue reading