โครงการที่กำลังรับสมัคร


สมัคร ป. ตรี ออนไลน์ / สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 
22 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 
 
2. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 
31 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 
 
3. โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 
 
1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่องานรับนักศึกษา: 0 7627 6050-1
อีเมล์: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions

สมัคร ป. โท ออนไลน์

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Master of Science Program in Information Technology
 
 
วันนี้ - 22 มิถุนายน 2561
 
 
รายละเอียด  
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  grad.ict@phuket.psu.ac.th
โทร. 0-7627-6119-20 โทรสาร. 0-7627-6102


ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

1. โหลดใบสมัครตามหลักสูตรที่สนใจ ที่ลิงค์ด้านบน
2. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาใบประมวลผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) และเงินค่าสมัคร 100 บาท ใส่ซองไปรษณีย์สีน้ำตาล (หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์) ส่งแบบ EMS มาที่.....

หัวหน้างานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120
 
 
* ภายในวันที่ 12, 15 และ 22 มกราคม 2561 ขึ้นกับโครงการและหลักสูตรที่น้องๆ สมัคร (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) *

 

ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง

น้องๆ ที่สนใจ สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดและกรอกเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบประมวลผลการเรียน (ปพ.1)
3. เงินค่าสมัคร 100 บาท

* หรือสามารถ มากรอกใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา ค่าธรรมเนียม
ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

23,000 / เทอม รวมทั้งหมด 8 เทอม

วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วท.บ. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29,000 / เทอม รวมทั้งหมด 8 เทอม
ปริญญาโท วท.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 32,000 / เทอม รวมทั้งหมด 4 เทอม

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์

076-276471
076-276-180
nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ คือ

รอบที่

รับสมัครและคัดเลือก

ประกาศผล

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  - ครั้งที่ 1/1 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560
  - ครั้งที่ 1/2 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 26 มีนาคม 2561
รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 8 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน 9 – 22 พฤษภาคม 2561 8 มิถุนายน 2561
รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561 13 กรฎาคม 2561
รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561