โครงการรอบ ( TCAS3 )

1. โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 โครงการรอบ ( TCAS2 )

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

2. โครงการ Phuket International Admission  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

3. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

4. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ2

5. โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)ประจำปีการศึกษา 2563

6. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563

7. โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษปีการศึกษา 2563

 โครงการรอบ ( TCAS1 )

1. ( ประกาศรายชื่อ ) โครงการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

2. ( ประกาศรายชื่อ ) รับสมัครโครงการเด็กดีศรีปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

3. ( ประกาศรายชื่อ ) โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

4. ( ประกาศรายชื่อ )รับสมัคร โครงการภาษาเด่น เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

5. ( ประกาศรายชื่อ )รับสมัคร โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

6. ( ประกาศรายชื่อ )รับสมัคร โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1 

🗞TCAS 63 กำลังจะมา ! น้อง ๆ พร้อมกันรึยังงงงงง  ใครชอบด้านคอมฯ พลาดไม่ได้💻

กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่มีถึง 3 สาขาวิชา ! ให้น้อง ๆ เลือกเรียนไม่ว่าจะเป็น..🤩
📈สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ)
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)
📸สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
.
อย่าลืม! "คิดถึงคอมฯคิดถึงวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต" 🎉
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️Tel : +66 (0)76 276 471
📭Email : coc@phuket.psu.ac.th
🌎Website : computing.psu.ac.th

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่งานรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

คุณสุวภัทร จินดา

โทร: 076-276117

Email: suwapat.j@phuket.psu.ac.th
Facebook CoC Admission

 

หรือ

ติดต่องานรับนักศึกษามหาวิทยาลัย: 0 7627 6050-1

Email: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณอาภากร บุนนาค

076-276471
076-276-180
apakorn.bun(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th