CoC NEWS ISSUE 134 CoC FIS และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี และคณะวิเทศศึกษา นำทีมโดย ผศ.ดร.พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยคุณศลิษา ลิ่มสกุล นายกสมาคม พร้อมทีมผู้บริหาร ในการนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื้อ ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้สามารถสื่อสารภาษาจีนรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่น ๆได้อย่างคล่องแคล่ว

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือมีมากมาย อาทิ การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เป็นต้น ในการลงนามฯครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน