CoC NEWS ISSUE 117 CoC จัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 6602 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และเป็นผู้นำในการก่อตั้งการจัดการศึกษา WiL ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษา WiL ทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการดังกล่าว อีกด้วย