CoC NEWS ISSUE 104 CoC จัดอบรมความรู้ด้าน IoT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อบรมความรู้ด้าน IoT ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนกะทู้วิทยา  โดย การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งการลงมือปฎิบัติจากโปรแกรม ArViZ ที่ทางทีมวิจัยของ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาขึ้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนชุมชนเข้มแข็ง ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน