CoC NEWS ISSUE 078 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ”

 

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ในการออกร้านขนมพื้นบ้าน อาหารภูเก็ตและอาหารใต้ การโหวตอาหารโดนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ อาหารท้องถิ่น พร้อมกับกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะโดยแขกกิตติมศักดิ์ สาธิตการนุ่งผ้าประปาเต๊ะอย่างง่าย อีกทั้งมีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการประกวด มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วยโดยการประกวดประเภทสร้างสรรค์
• รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท นายสถบดี แก้วหนู (ผู้ออกแบบ) และนางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
• รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท นายณัฐกร ตั้นเส้ง (ผู้ออกแบบ) และนางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
• รางวัลขวัญใจมวลชน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
นางสาวอาทิตญา นาวารักษ์ (ผู้ออกแบบและนางแบบ) นักศึกษาคณะบริการและการท่องเที่ยว
นางสาวกมลวรรณ ไปล่โสภณ (ผู้ออกแบบ) และนางสาวณัฐณิชา พิทยาประภาพร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์