CoC NEWS ISSUE 075 อาจารย์ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต โดยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติและใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด