CoC NEWS ISSUE 074 CoC มอบกระเช้าความสุข สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2562 นี้ ทางผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปเพื่อมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาการศึกษา จ.ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่แต่ละหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี มีการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตที่มั่นคง โดยจุดประสงค์หลักคือการพัฒนา”นักเรียน”ให้เป็นคนดี พร้อมก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข