CoC NEWS ISSUE 070 ทีม นศ.และคณาจารย์จาก CoC เสนอผลงานวิจัยในงาน “ของดีจังหวัดภูเก็ต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตภูเก็ต, ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ทีมนักศึกษา จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำเสนอผลงานวิจัย Phuket RO Water System, เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทด้วยระบบจัดการข้อสอบปรนัย, ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ, และ ระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอบันทึกภาพผลงานของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในงาน “ของดีจังหวัดภูเก็ต” โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าชมให้ความสนใจในงานเป็นจำนวนมาก