CoC NEWS ISSUE 068 CoC จัดอบรม “จิตวิทยาการทำงานและทัศนคติสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “จิตวิทยาการทำงานและทัศนคติสู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรนันท์ เสณีตันติกุล ผู้ช่วยฝ่ายบริหารระดับสูง และผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) และ คุณภัทราวดี อภิจัตราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองจากการทำแบบทดสอบจิตวิทยา (DIS แบบย่อ) สร้างบทบาทสมมติเพื่อเรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารทั้งการพูดและภาพ (กริยา ท่าท่าง) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่กับทักษะด้านการจัดการงาน การบริหารคน วิสัยทัศน์ และปิดท้ายด้วยแง่คิดที่ดีในเรื่องทัศนคติเชิงบวก กับความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน