CoC NEWS ISSUE 067 CoC จัดกิจกรรม “ปรับลุคให้ดูดี กับการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย”

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย โดย คุณพัฑฒิดา ภาษินทรัตน์ และ คุณขันติ พฤทธิปถัมภ์ ทีมงานจาก PMM Model ที่มาแนะนำนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพที่ดี พร้อมจุดประกายให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ กำหนดบทบาทสมมติให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ และให้เลือกเพื่อนคนเข้าทำงาน และปิดท้ายกิจกรรม กับเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน