CoC NEWS ISSUE 060 ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง CoC และสภาการศึกษา”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย รศ.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรมสร้างสรรค์ ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย โดยทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีหลักสูตรมากมายที่เปิดรองรับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ผนวกกับการได้ศึกษาต่อในภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด