CoC NEWS ISSUE 057 “เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒน์และสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นำทีมโดย อ.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และ อ.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒน์และสารสนเทศ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” แก่ประชาชน ต.วิชิต จำนวน 200 ท่าน ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ + นวัตกรรม Thailand 4.0 เพิ่มมากขึ้นและตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน