CoC NEWS ISSUE 040 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 
     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”
     การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า