ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application

เรื่อง/Topics : Development of Mobile Application
วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
หน่วยงานภายนอก/External agency : มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
วันที่/Date : ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 

 

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561