CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

 

นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub

ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง

 

ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ผู้วิจัย: ศิริพร เพชรชำนาญ, จิรวัฒน์  แท่นทอง, กฤตเมธ ขุนฤทธิ์แก้ว และ นาราภัทร พิชัยรัตน์

 

ชื่อผลงาน: Throw box สำหรับการสื่อสารระหว่าง n2n ในเครือข่าย DTN กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้วิจัย: อิทธิพัทธ์ เปลี่ยนสมัย และ มณีเนตร พวงมณี

 

ชื่อผลงาน: ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอโฆษณาบนเฟสบุ๊ค

ผู้วิจัย: อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์, ชมนุช บุณยะศิวะ และ สุริวิภา สุวรรณเนกข์

 

  2.นักศึกษาระดับปริญญาโท

 

ชื่อผลงาน: การแบ่งกลุ่มของรูปแบบกราฟิกของเกม

ผู้วิจัย: เมธัส เทพไพฑูรย์ และ วรวิกา วัฒนสุนทร