เอกสารที่เกี่ยวข้อง มหาบัณฑิต

 

- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

- แนวปฏิบัติการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ การจัดทำเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

- รูปแบบในการเขียนเอกสารอ้างอิง

- แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

- แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

- แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย สำหรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

- การยื่นสอบวิทยานิพนธ์

- การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

- คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

- แบบฟอร์มข้อมูลในการเชิญผู้ทรงภายนอก

- ตำแหน่งต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม

.

.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา

  แบบฟอร์ม บว.

- บว. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

- บว. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

- บว. 2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บว. 2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- บว. 3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

- บว. 4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์

- บว.5/3 แบบประเมินคุณภาพของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

- บว. 6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- บว. 8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

- บว. 14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)

.

  แบบฟอร์ม บศ.

- บศ. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 2/2 ใบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 3 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 4/1 แบบขอส่งนิพนธ์ต้นฉบับจากผลงานวิทยานิพนธ์

- บศ. 5 ใบแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์

.

  แบบฟอร์มคำร้อง

- คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป

- คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป (สอบวิทยานิพนธ์)

- คำร้อง 1/5 คำร้องทั่วไป

- คำร้อง 5 คำร้องการยื่นผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

.

.

- แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์