เอกสาร

ประเภทเอกสาร

*** เลือกประเภทเอกสาร   
เอกสาร ประเภท
[I] = Intra เอกสารภายใน
[P] = Public เอกสารเผยแพร่
tag update

เดินทางไปปฎิบัติงาน

รายงานการเดินทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ( Word PDF )

หลักฐานการจ่ายเงินเดินทางไปปฎิบัติงาน

ใบสำคัญรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบลูกหนี้เงินยืม

เเบบฟอร์มยิมเงินรายได้

เเบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] เดินทาง,รายงาน,ใบสำคัญรับเงิน,ยืมเงิน 2019-10-03 16:43:32

ระเบียบและประกาศต่างๆ  (งานการเงินและบัญชี) วิทยาเขตภูเก็ต

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] 2019-01-09 10:09:39

การออกใบกำกับภาษี

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] เลขภาษี,ใบกำกับ 2019-01-09 10:09:28